Kev Ua Si Rau Cov Hluas
Hauv Nroog Merced Parks & Community Services Department mauj au si tom qab tsev kawm ntawv/Xa tuaj /Muaj au si thaum tav su,Lub caij ntuj sov thiab hnub so mus ua si.

Peb txoj hauv kev:
Muaj paj rau cov hluas hauv peb lub zej zog kom muaj kev nyob kaj siab & muaj kev lom zem rau tej kev ua si kom lawv xyaum mus ua yam zoo thiaj yuav zoo rau lawv lub neej thiab ua kom muaj kev koom nrog rau zej zog.

Peb Cog lus:
peb yeej cog lus hais tias peb yuav muab cov kev ua si zoo rau hauv lub zej zog. Qhov no yuav los ntawm cov tub ua dej num muaj txoj kev xyaum ua los lawm thiab cov tub ua dej num los yeej paub txhua yam, thiab cov khoom ua si no los kuj yog ib co khoom yeej npaj los rau cov hluas.

Peb yeej cia siab ntsoov hais tias koj cov me nyuam yuav tuaj koom rau peb txoj kev ua si no.

*
Qhov Chaw Xa Tuaj Tso Rau
* Qhib Rau Lub Caij Ntuj Sov
* Cov Hluas Kev Ua Si Las Voos