Qhov Chaw Xa Tuaj Tso Rau

Lub caij thaum tav su/Xa me nyuam tuaj rau ntawm qhov chaw ua si.

Peb lub caij thaum tav su/Xa me nyuam tuaj rau ntawm qhov chaw ua si muaj ntau yam rau lawv ua si xws li srts, crafts, table game (pool, ping pong, bumper pool, air hockey) board games, video games, sports, S.P.A.R.K. ua si, movies, xws li muaj las voos ua si, thiab ntau dua ntawd ntxiv.

Stephen Leonard Park Community Recreation Center


Qhov chaw xa tuaj
640 T Street
Hnub pib: Monday, August 18, 2010 - June 4, 2010
Vas Cas txog Vas Xuv: 3 p.m. txog 6 p.m.
Qib 1 txog qib 8 (Cov hluas kawm High School los tej zaum yuav txais thiab)
Cov tub ua dej num muaj li 2 tug mus txog rau 4 tug tuaj ib hnub (saib neeg tuaj coob npaum li cas)
Qhov chaw txaus 60 leej
Tus nqi: $10 a school year
Pictures
McNamara Park Recreation Center


Qhov chaw xa leej
1040 Canal Street
Hnub pib: Monday August 18, 2010 - June 4, 2010
Sij hawm qhib: Vas Cas txog Vas Xuv: 3 p.m. txog 6 p.m.
Qibl 1 txog qib 8
Cov tub ua dej num muaj li 2 tug txog 3 tug tuaj ib hnub (saib neeg tuaj coob npaum li cas)
Qhov chaw txaus 45 leej
Tus nqi:$10 a school year
Pictures