Qhib Rau Lub Caij Ntuj Sov

Peb qhov kev ua si rau lub caij ntuj sov yuav muaj rau cov neeg zej zog tuaj koom ua si ntau yam xws li arts, crafts, table games, sports, S.P.A.R.K. activits, movies, kev ua las voos thiab ntau yam ntxiv.


June 14th - August 6th
8 am - 6 pm
qib 1 - qib 8
$50 Tuaj iv as thiv
Qhov chaw txauss 95 leej


Location:

 Hoover Junior High School
800 East 26th Street, Merced

 Rivera Junior High School
945 Buena Vista Drive, Merced

KIS LAS MUAJ MUS UA SI        KOS DUAB & LO DUAB      KAWG IB PUAS TSAV HAUV LUB NTIAJ TEB (SCIENCE)
THISAB NTAU YAM NTXIV MUS
* other fees may apply *Sau npe: 690 W. 16th Street. Merced, CA

.........Muab kev pab rau tsoom tub ntxhais hluas hauv lub nroog kom muaj kev nyob kaj siab, noj qab haus huv & npaj mus rau txoj kev zoo.......


---- Cov chaw muaj tsawg, sau npe los ntaum thiam nyiaj ua ntej. Yuav tsis muaj chaw seem ----


Txhua tus yuav tau tuaj mus sau npe nyob rau hauv Parks and Community Services lub hoob kas loj, chaw nyob 690 W. 16th Street. Tus xov tooj huav hoob kas 385-6855. Sij hawm qhib Hoob Kas yog 8 a.m. txog 5 p.m. M-F.

Nco ntsoov coj koj tus me nyuam tuaj sau npe rau txoj kev ua si zoo no es tsis txhob tos lawm. Cov chaw nyob cheeb tsam no muaj tsawg tsawg xwb.

** Lub Nroog Merced yeej muaj peev xwm muab pauv, muab kho, los yog tsis pub muaj tej lub sij hawm, tus nqi, thiab cov chaw uas tau hais los saum no los yog cov kev ua si. **

Nco ntsoov hu xov tooj tuaj noog thiab kom paub cov hnub, sij hawm, tus nqi, thiab qhov chaw kom meej.